Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

BVBA Bart Neerman

Casa Neermani

Langedonkstraat 8, 9910 Knesselare (Aalter)

Info@casaneermani.be
0475/975025

BE0834686681

BVBA Bart Neerman, Langedonkstraat 9910 Knesselare (Aalter),
RPR Gent


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Bart Neerman, een bvba met maatschappelijke zetel te Langedonkstraat
8, 9910 Knesselare, BTW BE 0834686681, RPR Gent, Casa Neermani biedt haar
klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing
op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce
website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Casa
Neermani moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij
instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle
andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten,
behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Casa
Neermani aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle
andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten
worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk
wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen
elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3:
Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat
de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet
up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Casa
Neermani niet. Casa Neermani is wat de juistheid en volledigheid van de
aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Casa
Neermani is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten,
zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur,
beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om
vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden
aangepast of ingetrokken door Casa Neermani. Casa Neermani kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen


Via tabblad
‘Reserveer’ wordt er een keuze gemaakt tussen ‘Relaxhoeve’, ‘Relax 3 uur’ en
‘Cadeaubon’. -Indien gekozen wordt voor ‘Relaxhoeve’ wordt de klant
doorverwezen naar het tabblad ‘Relaxhoeve’. Op deze pagina vult de klant
zijn/haar check-in en check-out in en klikt de klant op ‘zoeken’. Nu wordt er
aangegeven of de gekozen data beschikbaar zijn. Indien dit het geval is, kan de
klant op ‘Volgende’ klikken en wordt de klant doorverwezen naar de eventuele
extra opties. Na het eventueel aanduiden van opties klikt de klant terug op
‘volgende’, waarna hij/zij wordt doorverwezen. Op deze pagina vult de klant
alle gegevens in, waarna de klant via ‘boek nu!’ kan doorklikken naar de
betaalpagina. Hierbij krijgt de klant de keuze tussen de verschillende
betaalmogelijkheden en wordt de klant uiteindelijk doorverwezen naar zijn/haar
eigen betaalapp. Indien de betaling gelukt is, wordt er een melding vertoond
dat de bestelling gelukt is.

Indien gekozen wordt voor ‘Relax 3
uur’, wordt de klant doorverwezen naar het tabblad ‘Relax 3 uur’. Op deze
pagina dient de klant zijn gegevens en de gewenste data en uur in te vullen.
Indien de klant op ‘verzenden’ klikt, wordt een email bezorgd aan Casa
Neermani. Casa Neermani geeft vervolgens per mail bevestiging of de boeking
mogelijk is en verstuurt vervolgens een QR-code waarmee de betaling uitgevoerd
kan worden. Bij scannen van deze code, wordt de klant opnieuw doorgestuurd naar
zijn/haar eigen betaalapp.Indien de betaling gelukt is, wordt er een melding
vertoond dat de bestelling gelukt is.

-Indien er gekozen wordt voor
‘Cadeaubon’, dient de klant alle gegevens in te vullen en op ‘verzenden’ te
klikken. Op deze manier krijgt Casa Neermani een email met alle gegevens en het
gewenste bedrag. Casa Neermani stuurt hierop een bevestigingsmail en de
cadeaubon wordt binnen de 5 werkdagen verzonden. Het maximaal bedrag voor een cadeaubon is 150 euro.


Bancontact,
Belfius-app en KBC-app


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:


via bankkaart


via overschrijving
op rekeningnummer BE77734055370942

Casa Neermani is gerechtigd een bestelling te weigeren
ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot
bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5:
Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders
bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30
dagen na ontvangst van de bestelling, dit via de post.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve
tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten
door de Klant onverwijld worden gemeld aan Casa Neermani.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de
Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de
vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat
echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder
van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze
niet door Casa Neermani was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde
artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de
exclusieve eigendom van Casa Neermani.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het
eigendomsvoorbehoud van Casa Neermani te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog
niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7:
Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten
die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Casa
Neermani.

Herroepingsrecht niet van toepassing.

Artikel 8:
Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de
bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de
consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van
levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten
onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een
aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke
verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn
afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Casa Neermani
klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Casa Neermani.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Casa Neermani zo snel mogelijk
inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na
vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op
herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die
ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van
het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven
van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het
artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of
incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum
van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te
zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9:
Klantendienst


De klantendienst van Casa Neermani is bereikbaar op het telefoonnummer +32475975025,
via e-mail op info@casaneermani.be of per post op het volgende adres Langedonkstraat
8, 9910 Knesselare. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10:
Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Casa Neermani beschikt,
is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de
wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar
verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege
en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op
het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Casa Neermani zich het recht voor de niet
(volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11:
Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, bvba Bart
Neerman, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de
Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel
gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten
overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven,
reclame- en/of marketingdoeleinden]. De rechtsgronden zijn: de uitvoering van
de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire
verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming].

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele
correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een
aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens
te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze
noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke,
gedateerde en ondertekende aanvraag aan bvba Bart Neerman,
info@casaneermani.be, Langedonkstraat 8 Knesselare, kan u
gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan
andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd
is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te
trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing:
U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct
marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot bvba
Bart Neerman,
info@casaneermani.be, Langedonkstraat 8 Knesselare.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie
en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy info@casaneermani.be.

Artikel 12:
Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige
technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden
wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te
optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de
puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten
werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op
uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy info@casaneermani.be.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om
onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf
beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies
niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie
geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden
verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de
help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen
niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen
gebruiken.

Artikel 13:
Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt
verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de
toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Casa Neermani om één van de in deze
Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit
te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal
nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14:
Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar
verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Casa Neermani. Ingeval
van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als
bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16:
Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van
internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De
rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke
geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (
http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Waarom kiezen voor ons

Wat we u bieden.

Wellness & Animals

Geniet van onze faciliteiten: hammam, sauna, jacuzzi en infraroodzetels, douches, ... dit in het gezelschap van al onze dieren.

Wifi

Doorheen uw verblijf, kan u gebruik maken van onze Wifi en ons geluidsysteem, die verbonden is met Spotify.

Relax

Bij elk bezoek aan onze relaxhoeve, ontvangt u drank en versnaperingen en hebt u de mogelijkheid tot een ruim aanbod aan extra.